Midway8989

在别处是Midway,这里加8989,有重名.
正文

细读《一斛珠》,开论宋词韵 1

(2012-07-16 01:57:48) 下一个

细读《一斛珠》,开论宋词韵 (一)

近来细读根据《一斛珠》词谱填写的宋词,几天张口结舌之后,总算通读完毕。所谓通读,是朗读,要出声。诗歌,是要动口唸的,当然要出声。一通烦恼之后,感想良多。对诗歌,自己的原则本是自娱自乐、只作不论,但这次咽不下这口气,不吐不快。而且,再次献丑,搞些录音,让诗友真实听一些,在下对宋词用韵问题上的实践和理解。

下边有《一斛珠》的词谱,宋时多称《醉落魄》。我们的个案研究。我还是多依靠《钦定词谱》,虽然此书有问题,但毕竟还是绕不过去的权威。那里选的标准作品,所谓正体,是张先词(“山围画障”)。一个是此词时间上早,再者,更重要的是,对《钦定词谱》编者那个时代的人来说,其用韵更能接受。您信不信,反正我是怎么猜想的。

为什么这么说呢?宋时的《一斛珠》作品在《全宋词》上可找到138首(除去3首残篇),能如张先词这样能用以北方方言为基础的近代普通话朗读的,不过8首,集中在那几个音韵比较清楚的韵部上,如an、ang、ou/iu音。下边录音,读三个例子:北宋张先那首词和南宋胡铨的词两首。胡铨不是名人,但他的两首《一斛珠》用韵都很好,“百年强半”应是此词牌的极品,据说近来曾当过高中学生的范文,或考题。

一斛珠
⊙⊙◎●。⊙○◎●○○●。◎⊙⊙◎○○●。◎●○○,◎●⊙⊙●。¶◎○◎●○⊙●。⊙○⊙●○○●。⊙⊙◎◎○○●。⊙●○○,◎●⊙⊙●。

张先(韵ang好)
山围画障,风溪弄月清溶漾。玉楼苕馆人相望。下若醲醅,竞欲金钗当。¶使君劝醉青娥唱,分明仙曲云中响。南园百卉千家赏。和气兼春,不独花枝上。
shān wéi huà zhàng,fēng xī nòng yuè qīng róng yàng。yù lóu tiáo guǎn rén xiāng wàng。xià ruò nóng pēi,jìng yù jīn chāi dàng。¶shǐ jūn quàn zùi qīng é chàng,fēn míng xiān qǔ yún zhōng xiǎng。nán yuán bǎi huì qiān jiā shǎng。hé qì jiān chūn,bù dú huā zhī shàng。
(录音)

胡铨-1(韵an好)
百年强半。高秋犹在天南畔。幽怀已被黄花乱。更恨银蟾,故向愁人满。¶招呼诗酒颠狂伴。羽觞到手判无算。浩歌箕踞巾聊岸。酒欲醒时,兴在庐仝碗。
bǎi nián qiáng bàn。gāo qiū yóu zài tiān nán pàn。yōu huái yǐ bèi huáng huā luàn。gèng hèn yín chán,gù xiàng chóu rén mǎn。¶zhāo hū shī jiǔ diān kuáng bàn。yǔ shāng dào shǒu pàn wú suàn。hào gē jī jù  jīn liáo àn。jiǔ yù xīng shí,xìng zài lú tóng wǎn。
(录音)

胡铨-2(韵iu/ou好)
千岩竞秀。西湖好是春时候。谁知梅雪飘零久。藏白收香,空袖和羹手。¶天涯万里情难逗。眉峰岂为伤春皱。片愁未信花能绣。若说相思,只恐天应瘦。
qiān yán jìng xiù。xī hú hǎo shì chūn shí hòu。shuí zhī méi xuě piāo líng jiǔ。cáng bái shōu xiāng,kōng xiù hé gēng shǒu。¶tiān yá wàn lǐ qíng nán dòu。méi fēng qǐ wèi shāng chūn zhòu。piàn chóu wèi xìn huā néng xiù。ruò shuō xiāng sī,zhī kǒng tiān yīng shòu。
(录音)

朗读中,文中的个别字,如“独”“白”“说”等字现在已读平声,“醒”字现只读仄声,按普通话口语唸,不改动文字,实际上是不合律的。这里我们只能将就如此,读时尽量按格律要求发音。总之,我带个头,诗友自己也可以试着分别朗读一下。总之,按这三首朗读,您读的,大致就是《一斛珠》这个谱真实反映的韵味,以及其平仄声调排列所要表达的音乐感。
(待续)


P.S. 贴完此帖后,发现录音听不到,宋词读得太多,跟不上新科技的发展了。通讯靠吼,交通靠走,落后了。但此帖主要讲朗读,没声都对不起自己。尤其待续的那些部分,要说入声,还要尝试读一下,很关键。现在唯一能够可行的办法是,您可到我上传MP3文件的网站去下传一下。您真有这兴致,不妨试试。链接如下,抱歉抱歉。

http://www.mijnbestand.nl/Bestand-BMEMLAY7LZVR.mp3(张先)
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-KDLX8CBOYNQW.mp3(胡铨1)
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-DTNXSYMVFWEK.mp3(胡铨2)

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (2)
评论
Midway8989 回复 悄悄话 祝你好,谢谢支持。发点声,见笑大家。
焕华 回复 悄悄话 我收藏啦。谢谢前辈!
祝 夏天安好!
登录后才可评论.